Trung tâm thể thao của cộng đồng Việt Nam tại Berlin

Tài khoản ngân hàng

Địa điểm luyện tập của CLB hiện nay: 
Hagenstr. 26 D-10365 Berlin,

Chú ý: bắt đầu từ 09.09.2017 (dự kiến đến 02.09.2018), thời gian luyện tập giảm xuống như sau: thứ bảy từ 15:00 đến 22:00 và chủ nhật từ 16:00 đến 22:00

Tài khoản ngân hàng

Kontoinhaber: CLB BB Vietnam Berlin
Konto-Nr.: 6603196199
BLZ: 100 500 00
IBAN:DE32 1005 0000 6603 1961 99
BIC-/SWIFT-Code:BELADEBEXXX

Berliner Sparkasse